Конкурсна документація

ДЕПАРТАМЕНТ СУСПІЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

На виконання позиції 1.7 позиції 1 розділу 1 додатку 1 до міської цільової програми «Сприяння розвитку громадянського суспільства у м.Києві на 2017 – 2019 роки», затвердженої рішенням Київської міської ради від 08 грудня 2016 року № 536/1540, Положення про міський конкурс проектів «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада», затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 вересня 2017 № 48/3055 та з метою залучення ініціатив інститутів громадянського суспільства до розв’язання соціально-економічних питань, пов’язаних з розвитком м.Києва

ОГОЛОШУЄ
міський конкурс проектів «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»

Конкурсна документація

І. Перелік пріоритетних завдань, на розв’язання яких мають бути спрямовані проекти, розроблені інститутами громадянського суспільства:

 • Волонтерський рух та підтримка учасників АТО;
 • Соціальні ініціативи, спрямовані на поліпшення благоустрою та природного середовища столиці;
 • Сприяння розвитку міста Києва у сфері правової освіти населення та формування громадянської культури;
 • Сприяння заходам, спрямованим на поліпшення спортивного, культурного та просвітницького розвитку мешканців міста Києва.

ІІ. Максимально можливий обсяг бюджетного фінансування проекту, становить 75% від загальної суми кошторису витрат на реалізацію проекту та не може перевищувати 199,0 тис. грн.

ІІІ. Вимоги до Конкурсної пропозиції.

1. Конкурсні пропозиції можуть подавати інститути громадянського суспільства, (крім всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, всеукраїнських громадських організацій інвалідів і ветеранів та їх спілкам, підприємств та організацій невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, а також підприємств та об’єднань зазначених товариств, що спрямовують бюджетні кошти на утримання власних соціально-культурних підрозділів, національних творчих спілок та їх регіональних осередків), які є юридичними особами, зареєстрованими в установленому порядку не менше ніж за один рік до оголошення проведення Конкурсу та реалізують свої проекти на території міста Києва,за умови, що такі організації беруть участь у співфінансуванні проекту у розмірі не менш як 25% необхідного обсягу фінансування. Внесок для виконання проекту може здійснюватися переможцем Конкурсу у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання. Інститути громадянського суспільства можуть подавати на Конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Конкурсна пропозиція складається державною мовою у двох примірниках та подається у друкованій формі щоденно з 26 грудня 2017 року до 09 лютого 2018 року з 10.00 до 17.00 крім п’ятниці (щоп’ятниці – підготовка звіту конкурсній комісії),суботи, неділі та святкових днів до Департамент суспільних комунікацій за адресою: 01001 м. Київ, вул.Хрещатик, 50-б, к. 206. (телефон для довідок: (044) 235-01-75) та обов’язково в електронному вигляді у форматі *PDF з поміткою «На конкурс проектів» на електронну адресу guvp_kmda@ukr.net.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе учасник Конкурсу.

Подана конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Конкурсна пропозиція повинна містити:

1) заяву про участь у Конкурсі, складену за формою, затвердженою відповідним наказом організатора Конкурсу, із зазначенням найменування інституту громадянського суспільства та назви проекту за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим печаткою (у разі наявності);
2) копію свідоцтва про реєстрацію інституту громадянського суспільства, статуту (положення), скріплені печаткою (у разі наявності);
3) копію документа, що підтверджує включення (на момент подання конкурсної пропозиції) інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
4) опис проекту та кошторис витрат, необхідних для виконання проекту, за формою, що затверджена організатором Конкурсу. Опис проекту повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців, очікувані результати виконання проекту, інформацію про цільову аудиторію, способи інформування громадськості про хід виконання проекту, детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;
5) інформацію про діяльність інститутів громадянського суспільства, джерела фінансування інститутів громадянського суспільства, зокрема про досвід виконання проектів протягом останнього року за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування, її матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення за підписом керівника або уповноваженої особи громадської організації, скріпленим її печаткою.
6) листи-підтвердження від інших громадських організацій, творчих спілок, залучених до виконання проекту (у разі потреби).

Всі документи та окремо її копії мають бути пронумеровані, прошнуровані, підписані керівником або уповноваженою особою інституту громадянського суспільства та скріплені її печаткою.

ІV. Строки проведення конкурсу та термін оголошення переможців

Конкурс проводиться протягом 2018 року згідно з визначеним графіком (додається). Рішення конкурсної комісії про визначення переможців конкурсу доводиться до відома учасників конкурсу у триденний строк з дати його прийняття та оприлюднюється на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва https://kievcity.gov.ua та на сайті Департаменту суспільних комунікацій http://dsk.kievcity.gov.ua.

У разі визнання проекту переможцем Конкурсу кошторис витрат має бути доопрацьований інститутом громадянського суспільства з урахуванням діючих на момент затвердження кошторису норм та нормативів, цін та тарифів, а також з дотриманням принципу економного витрачання бюджетних коштів та максимальної ефективності їх використання.

 • Просимо врахувати вимоги Закону України від 07 листопада 2016 року № 5368 «Про внесення змін до Податкового кодексу України» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру». Фінансуватися будутьінститути громадянського суспільства, що мають статус неприбутковості на етапі реалізації проекту.

Дата реєстрації заяви

 

Реєстраційний номер

 

Підпис секретаря конкурсної комісії

 

(заповнює відповідальний секретар конкурсної комісії)

 

Заява
на участь у міському конкурсі проектів « Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»

Найменування інституту громадянського суспільства

 

Назва проекту

 

Пріоритет, завдання, визначене Організатором конкурсу на розв’язання якого спрямовано проект (словами, зазначити лише один напрямок)

 

Загальна сума кошторису на здійснення витрат проекту

 

Очікуване фінансування за рахунок бюджетних коштів

 

Строк реалізації проекту

 

Прізвище, ім’я, по-батькові керівника організації, місце знаходження організації, телефон, факс, e-mail

 

Прізвище, ім’я, по-батькові та посада керівника проекту, поштова адреса, телефон, e-mail

 

До заяви додається:

1) копія свідоцтва про реєстрацію інституту громадянського суспільства, статуту (положення), скріплені печаткою (у разі наявності);

2) копію документа, що підтверджує включення (на момент подання конкурсної пропозиції) інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

3) опис проекту та кошторис витрат, необхідних для виконання проекту, за формою, затвердженою організатором Конкурсу;

4) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, зокрема про досвід виконання проектів протягом останнього року за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування, її матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення за підписом керівника або уповноваженої особи громадської організації, скріпленим її печаткою.

5) листи-підтвердження від інших громадських організацій, творчих спілок, залучених до виконання проекту (у разі потреби).

Керівник інституту громадянського суспільства _____________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по-батькові)

М.П.
____ ________________20___ року

*****

Форма
опису проекту та кошторису витрат, необхідних для його реалізації

Проект ______________________________________________________________ (назва проекту)

Найменування інституту громадянського суспільства________________________

1. Анотація_____________________________________________________
(на окремому аркуші, не більше однієї сторінки машинописного тексту)

В анотації до проекту потрібно чітко і лаконічно розкрити зміст за такою схемою:

 • назва проекту;
 • найменування інституту громадянського суспільства, що подає проект;
 • актуальність проекту, на розв’язання якої проблеми її спрямовано;
 • заходи, які передбачено здійснити упродовж строку реалізації проекту.

2. Загальна інформація, що подається за схемою:

 • історія організації, дата створення;
 • основна мета діяльності організації;
 • структура та кількісний склад організації;
 • структура керівних органів організації;
 • інформація про досвід реалізації проектів протягом останніх років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування (у разі наявності).

3. Опис програми має містити наступне:

 • проблема, на вирішення якої створено проект, які шляхи і методи вирішення проблеми передбачаються проектом? (не більше однієї сторінки друкованого тексту);
 • пріоритетне завдання, на розв’язання якого створено проект;
 • мета проекту;
 • завдання проекту;
 • план виконання проекту згідно з Таблицею 1:

Таблиця 1

Етапи реалізації

Опис заходів для здійснення етапу

Строк реалізації етапу

Відповідальний виконавець (прізвище та ініціали, посада)

 

 

 

 

 

 

 

 

 • очікувані результати та конкретні результативні показники виконання проекту (обов’язково зазначаються конкретні кількісні та якісні показники в цифровому вираженні);
 • цільова аудиторія на яку спрямовано проект;
 • способи інформування громадськості про хід та результати реалізації проекту (зазначаються назви засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості);
 • організації, які плануються залучити до співучасті у реалізації проекту (адреса, телефон, контактна особа із зазначенням посади, спосіб співучасті, які заходи в рамках проекту виконує, які ресурси надає для реалізації проекту)?;
 • яку частину коштів і з яких джерел очікується отримати для реалізації проекту?

4. Кошторис витрат на реалізацію проекту (починати з нового аркушу, зазначати лише ті витрати, які потрібні безпосередньо для реалізації проекту) згідно з Таблицею 2:

Таблиця 2

Стаття витрат

Розрахунок витрат

Сума коштів, очікувана з бюджету м.Києва, грн.

Сума коштів з інших джерел, грн.

Власний внесок організації, грн.

Загальна сума коштів на реалізацію проекту, грн.

1

2

3

4

5

6

7

 

ВСЬОГО:

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ:

 

 

 

 

 

5. Обґрунтування кількості послуг та товарів (в тому числі й тих, що будуть залучені з інших джерел або за рахунок власного внеску організації) з урахуванням діючих цін та тарифів, особливостей проекту та принципу економічного витрачання бюджетних коштів і максимальної ефективності їх використання

________________________________________________________________________
(по кожній статті кошторису витрат з нового рядка)

6. Перелік характеристик наявного матеріально – технічного та кадрового (штатні працівники, волонтери, тощо) забезпечення організації, які будуть використані для реалізації проекту (окремо зазначити, які заходи здійснюватимуться власними силами організації)

_________________________________________________________________________
(інформація вказується у кількісних показниках)

Керівник інституту громадянського суспільства ___________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по-батькові)

М.П.
_____ ___________ 20_ року

 

Примітки

 1. Організація може подати інші матеріали, які засвідчують її спроможність реалізувати проект.
 2. Загальний обсяг програми без урахування пункту 4, 5, 6 цього додатку не має перевищувати десяти сторінок.
Версiя для друку